Tax Clinic 6 Secret ตอน วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง

Tax Clinic 6 Secret ตอน วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้าด้วยตนเอง โดย นายชัยชนม์ สายฟ้า เจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร และ นางสาวมณี บุญปริอาทร เจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร วีดิทัศน์สั้น 6 Secret SMEs by คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง เน้นสร้างการตระหนักรู้เรื่องภาษีธุรกิจ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องภาษี

ข่าวอื่นๆ