Tax Clinic 6 Secret ตอน "ของติดตัวผู้โดยสาร และการสั่งซื้อของออนไลน์"

Tax Clinic 6 Secret ตอน "ของติดตัวผู้โดยสาร และการสั่งซื้อของออนไลน์" โดย นางสาววัชรีย์ วรรัตน์อนันต์ เจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร วีดิทัศน์สั้น 6 Secret SMEs by คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง เน้นสร้างการตระหนักรู้เรื่องภาษีธุรกิจ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องภาษี

ข่าวอื่นๆ