คลินิกภาษีบริการรักษาความปลอดภัย

คือธุรกิจที่บริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้แก่อาคารสถานที่และทรัพย์สินของ ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง อาทิเช่น หน่วยงานรัฐบาล, บริษัทเอกชน, ห้างสรรพสินค้า, อาคาร สำนักงาน, ธนาคาร, สถาบันการศึกษา, โรงพยาบาล, สนามบิน, คอนโดมิเนียม, หมู่บ้าน ฯลฯ โดยบริษัทรักษาความปลอดภัยจะจัดส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ. ไปให้ บริการยังสถานที่ของผู้ว่าจ้างตามเงื่อนไขและขอบเขตการให้บริการตามที่ตกลงกันไว้ระหว่าง บริษัทกับผู้ว่าจ้าง

แนวโน้มของการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยมีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเห็น ได้ชัดในช่วงที่ผ่านมาคือจากเดิมที่แต่ละองค์กรมักจะเป็นผู้จัดหาและจ้างเจ้าหน้าที่ รปภ. เอง แต่ในปัจจุบันองค์กรจะไปว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยให้จัดหาพนักงานให้แทน เพื่อ ช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงาน ดังนั้นธุรกิจบริษัทรักษาความปลอดภัยจึงมีแนวโน้มเติบโต อย่างต่อเนื่อง และธุรกิจนี้ยังเป็นธุรกิจที่ง่ายไม่ซับซ้อน ใช้เงินลงทุนต่ำ (เพราะไม่ต้องมีสถานประกอบการที่กว้างขวาง และไม่ต้องมีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ราคาแพง)

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ