คลินิกภาษีสุราพื้นเมือง "อุ"

"อุ" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ในการหมักข้าว พืชสมุนไพร หรือผลไม้ ใส่โอ่งใส่ไหแล้วนำไปฝังดินประมาณ 15 วัน ก็จะได้สุราแช่ที่มีแอลกอฮอล์จากธรรมชาติ โดยสุราหมักหรือสุราแช่ในแต่ละภาคจะมีสูตรแตกต่างกันไปตามภูมิปัญญาของแต่ละ ท้องถิ่น

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ "อุ" ได้รับการรับรองให้เป็นหนึ่งในสินค้าตามโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการผลิตเพื่อบริโภค และใช้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน พัฒนาขึ้นเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน และขยายช่องทางการค้าไปสู่ระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในหลายชุมชน

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ