คลินิกภาษีผ้าฝ้ายทอขิด

ผ้าทอลายขิด เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน ผ้าทอลายขิดส่วนใหญ่นิยมใช้วัตถุดิบจากเส้นใยฝ้ายมากเป็นอันดับหนึ่ง และรองลงมาก็คือเส้นใยไหม นำมาทอเป็นเครื่องใช้ต่างๆ อาทิ ปลอกหมอน ผ้าคลุมไหล่ ผ้าม่าน เสื้อ ผ้าซิ่น กระเป๋า ฯลฯ

ผ้าทอชนิดนี้แพร่หลายในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน การทอผ้าขิดต้องอาศัยความชำนาญและทักษะทางฝีมือสูงกว่าการทอผ้าชนิดอื่นๆ ด้วยเทคนิคกรรมวิธีการทอที่ซับซ้อน ประกอบกับผู้ทอต้องใช้เวลา ความอดทน และความละเอียดลออเป็นอย่างมาก

การจะก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจผ้าฝ้ายทอขิด นอกจากต้องมีใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "ภาษี" อย่างถูกต้อง ครบถ้วนทุกขั้นตอนด้วย เพื่อปูทางไปสู่ความสำเร็จในอนาคต

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ