พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษี

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านองค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีในโครงการคลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เป็นหมอภาษีให้โครงการคลีนิกภาษีกระทรวงการคลัง ณ โรงแรม s 31 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ข่าวอื่นๆ