สัมมนาออนไลน์ SMEs ภาษีพาสุข ตอน "ต่อรอง ตกลง ได้"

โดย
อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President พัฒนาธุรกิจ SMEs ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

คลินิกภาษีกระทรวงการคลังนอกจากจะเป็นหนึ่งในช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องบูรณาการภาษีของ 3 กรมจัดเก็บรายได้ของภาครัฐ ได้แก่ กรมสรรพากร สรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรแล้ว ยังเป็นช่องทางในการให้องค์ความรู้เรื่องการประกอบธุรกิจอีกด้วย เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจได้นำไปใช้ศึกษาเปรียบเสมือนการต่อยอดองค์ความรู้ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังได้เลือกใช้ เว็บไซต์ (http://taxclinic.mof.go.th) เฟสบุก (@TaxClinicMOF) และ Call center (1689) ให้เป็นเสมือนตัวเชื่อมโยง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของกระทรวงการคลังกับประชาชนเข้าด้วยกัน

ข่าวอื่นๆ