"ขายออนไลน์ให้คล่อง ด้วยภาษีที่ถูกต้อง"

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลังเปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก ยุค 4.0 นายจิระ พันธ์คีรี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาภาษี พาสุข บุก ยุค 4.0 ภายใต้โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง พร้อมกันนี้ ได้มีการบรรยาย"-ขายออนไลน์ให้คล่อง ด้วยภาษีที่ถูกต้อง"  โดยหมอภาษีซึ่งเป็นวิทยากรจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต ณ ห้องBallroom 1 โรงแรมดิเอมเมอรัล วันที่ 31 ตุลาคม 2560
ไฟล์ Download ขายออนไลน์ให้คล่อง ด้วยภาษีที่ถูกต้อง

- Slide PPT ของกรมศุลกากร https://goo.gl/GT5kxq

- Slide PPT ของกรมสรรพสามิต https://goo.gl/LjCTaF

- Slide PPT ของกรมสรรพากร https://goo.gl/92sx4D

ข่าวอื่นๆ