สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะหมดอายุในปี 2560

สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะหมดอายุในปี 2560
ประกอบด้วย

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
ให้นิติบุคคลหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ และอาคารถาวร ได้ 1.5 เท่า สำหรับรายจ่ายที่จ่ายไปในช่วง 1 ม.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60 อ่านเพิ่มเติมได้ที่...
https://goo.gl/ckDjUK

- สิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปของนิติบุคคล
ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์สำหรับการโอนทรัพย์สิน และได้ลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์จาก 2%
เหลือ 0.01% สำหรับการโอนให้นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 10 ส.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 2560
การนำรายจ่ายที่เกิดจากการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชี มาลงเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของ
กิจการ SMEs ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ 10 ส.ค. 59 ถึง 31 ธ.ค. 2560 เป็นเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน อ่านเพิ่มเติมได้ที่...
https://goo.gl/xReQEW

- สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs/New Startup
ยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของธุรกิจ SMEs/New Startup ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นระยะเวลา 5 รอบบัญชี สำหรับผู้ที่จดทะเบียน
จัดตั้ง ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 60 ถึง 31 ธ.ค. 60 อ่านเพิ่มเติมได้ที่...
https://goo.gl/VMvgYS

- ขยายระยะเวลา มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ขยายระยะเวลาในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสรรพากรภายใน
วันที่ 31 ธ.ค. 60 ให้สามารถมาหักเป็นค่าลดหย่อน/รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากสิทธิการหักรายจ่ายตามปกติอีก 1.5 เท่า
อ่านเพิ่มเติมได้ที่...
https://goo.gl/nP8rkV


- ขยายระยะเวลา สิทธิประโยชน์แปลงกองทุนรวมอสังหาฯ เป็นกองทรัสต์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กองทุนรวมฯ) สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแปลงสภาพ
กองทุนรวม ฯ เป็น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล VAT SBT อากรแสตมป์ อันเนื่องมาจากการแปลงสภาพ
เป็นกองทรัสต์ ให้แก่ กองทุนรวม ฯ อ่านเพิ่มเติมได้ที่...
https://goo.gl/eEciXF


- ขยายระยะเวลา สิทธิประโยชน์กิจการเงินร่วมลงทุน (VC)
ยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเงินร่วมลงทุน สิทธิประโยชน์เหมือน พ.ร.ฎ. ฉบับที่ 597 พ.ศ. 2559 ต้องจดแจ้งเป็นบริษัทเงินร่วมลงทุน หรือทรัสต์
เพื่อกิจการ ร่วมลงทุน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2560 ถึง 31 ธ.ค. 2560 อ่านเพิ่มเติมได้ที่...
https://goo.gl/oaDXst

ข่าวอื่นๆ