การประชุม คณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561

นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ข่าวอื่นๆ