ศูนย์ประสานงานคลินิคภาษี กระทรวงการคลัง

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Call Center 1689