ถาม : มีบริการอะไรบ้างในคลินิกภาษี

ตอบ

1) บริการขอคำปรึกษา เป็นบริการเข้าพบเพื่อขอคำปรึกษา สอบถามข้อสงสัย สอบถามประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับภาษี จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีทั้ง 3 กรม ได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต 

2) บริการความรู้ภาษีสำหรับ SMEs เป็นบริการความรู้ให้กับ SMEs สามารถเข้าใจในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจ โดยมีการแสดงรายละเอียดขั้นตอนตั้งแต่ การนำเข้า การผลิต การจำหน่าย และการส่งออก แสดงรายละเอียดกฎหมายและระเบียบ รวมถึงเอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง มีการนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเรียนรู้ทำความเข้าใจได้ง่าย โดยในปัจจุบันมีองค์ความรู้เผยแพร่อยู่ 105 ผลิตภัณฑ์ 

ถาม : ถ้าจะใช้ บริการขอคำปรึกษา จะสามารถเข้าพบเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ไหนบ้าง

ตอบ

ในปัจจุบัน ท่านสามารถเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีเพื่อขอรับคำปรึกษาด้านภาษีได้ทุกวันเวลาราชการ ณ ศูนย์ประสานงานโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

ข่าวสารเรื่องไหนที่อยากได้ยินที่สุด

ข่าวนโยบายช่วยเหลือคนจน
ข่าวนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ข่าวการลดหย่อนภาษี

ข่าวสารเรื่องภาษีของกรมจัดเก็บภาษีใดที่ท่านสนใจที่สุด

กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร

คุณอาจจะสนใจข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ