นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

  1. เว็บไซต์คลินิกภาษีกระทรวงการคลังเป็นหนึ่งในช่องทางในการให้องค์ความรู้เรื่องภาษีจาก 3 กรมจัดเก็บภาษี คือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร
  2. ข้อมูลบนเว็บไซต์ องค์ความรู้เรื่องภาษี และข่าวสารต่างๆ เป็นสิทธิของกระทรวงการคลัง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. เว็บไซต์มีนโยบายในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรับส่งข่าวสารและข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ เว็บไซต์จะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ
  4. เว็บไซต์ไม่มีนโยบายในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวง