คลินิกภาษีสุรา

"ภาษีสุรา" ...ง่าย และได้ช่วยชาติ
ในปี 2555 ที่ผ่านมา "สุรา" ถือเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงในตลาดบ้านเรา และก้าวสำคัญก้าวหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยประสบความสำเร็จในธุรกิจสุรา ก็คือการมีความรู้แม่นยำในเรื่องการเสียภาษีนั่นเอง ซึ่งนอกจากจะเป็นการทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ภาษีจากสุรายังนำไปสนับสนุนองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ในประเทศของเราได้อีก ด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

นำเข้า ผลิต จำหน่าย ส่งออก
  จดทะเบียนของผู้ประกอบ
โรงงานสุรากลั่นชุมชน
 • สหกรณ์
 • นิติบุคคล
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 • กลุ่มเกษตรกร
   
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายสุราเกินกว่าปีละ 1.8 ล้านบาท)
ขออนุญาตนำเข้าสุรา
 • หลักฐานการเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
 • สำเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า
 • ตัวอย่างฉลากปิดภาชนะสุรา
ขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน ขอใบอนุญาตขายสุรา ขออนุญาตส่งสุราออกนอกราชอาณาจักร
ต้องนำเข้าทางด่านศุลกากรที่อธิบดีกำหนด ขออนุญาตผลิตและจำหน่ายสุรา ขอใบอนุญาตขนสุรา ขออนุญาตขนสุรา
ลงทะเบียน Paperless การแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน การวางจำหน่าย ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า การปิดและขีดฆ่าแสตมป์ ออกใบกำกับภาษี ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ปิดและขีดฆ่าแสตมป์ จัดทำรายงานภาษี จัดทำรายงานภาษี
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ยื่นแบบภาษีเงินได้ ยื่นแบบภาษีเงินได้
ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

เก็บมาฝาก

ในปี 2555 ที่ผ่านมา สุรา (กลั่น) ที่จำหน่ายในประเทศไทยมียอดขายสูงถึง 583.56 ล้านลิตร และมียอดการนำเข้าสุรามาจำหน่ายในประเทศที่ 28.5 ล้านลิตร นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยยังสามารถผลิตสุราเพื่อส่งออกไปทำตลาดในต่างประเทศได้อย่างดีอีกด้วย

ว่าด้วยเรื่อง "สุรา"

ภาษีสุราในประเทศไทยนั้นมี "กฎหมายหลัก" ที่กำกับคือ " พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 " ซึ่งครอบคลุมสุราทุกประเภทในราชอาณาจักร ฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำเข้าสุรา ผู้ผลิตสุรา ผู้จำหน่ายสุรา หรือผู้ส่งออกสุรา คุณต้องทำความรู้จักและเข้าใจ พ.ร.บ.สุรา ให้ถ่องแท้

โดยเบื้องต้นนี้ เราจะมาทำความเข้าใจภาษีสุราในแง่ของ "สุรากลั่น" ซึ่งในทางกฎหมาย หมายถึง สุราที่ได้กลั่นแล้ว รวมถึงสุรากลั่นที่ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรี โดยปัจจุบันมีการแบ่งสุรากลั่นออกเป็น 5 ประเภท ซึ่งมี อัตราภาษี แตกต่างกัน

เรื่องนี้ต้องขยาย

ประเภทของสุรากลั่น

 • สุราสามทับ: สุรากลั่นที่มีความแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป
 • สุราขาว: สุรากลั่นที่ปราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
 • สุราผสม: สุรากลั่นที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่งมีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
 • สุราปรุงพิเศษ: สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี
 • สุราพิเศษ: สุราที่ทำขึ้นโดยกรรมวิธีพิเศษมีแรงแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  1. วิสกี้ บรั่นดี รัมวอดก้า ยิน ลิเคียว สุราแบบต่างประเทศอย่างอื่น
  2. เกาเหลียง เซียงชุน บุ้นกุ่ยโล่ว หรือสุราแบบจีนอื่น

ผู้ประกอบธุรกิจสุราและมีหน้าที่ต้องเสียภาษีสุรานั้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรา และ ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร

เรื่องนี้ต้องขยาย

ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน: : ผู้ที่ตั้งโรงงานผลิตสุราในประเทศ

 • โรงงานสุรากลั่นชุมชนต้องยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุรากลั่นชุมชนต่อสำนักงานสรรพสามิตในเขตพื้นที่ที่สถานที่ทำสุราตั้งอยู่ กรมสรรพสามิตอนุญาตให้ผลิตสุรากลั่นชนิดสุราขาวเท่านั้น

ผู้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสุราจากต่างประเทศ

และไม่ว่าคุณจะอยู่ในกลุ่มไหน เป็นผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายหรือผู้ส่งออก สิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนการทำธุรกิจเกี่ยวกับสุราคือ คุณจะต้อง ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และ ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทในปีภาษีนั้น) กับกรมสรรพากรก่อน

ภาษีสุราของ "ผู้นำเข้า"

ผู้ประกอบการที่นำเข้าสุราจากต่างประเทศ ความรับผิดในการเสียภาษีจะเกิดขึ้นเมื่อขนสุราผ่านด่านศุลกากรดังนั้นคุณต้องยื่นใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมขอซื้อแสตมป์สุรา (เสียภาษี) ณ ด่านศุลกากรที่ได้รับใบอนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อนำไปติดที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนขนผ่านด่านศุลกากร

คุณจะต้อง...
- ขออนุญาตนำสุราเข้าในราชอาณาจักร กรมสรรพสามิต
- ขออนุมัติใช้ฉลากบรรจุสุรา
- ขออนุญาตนำแสตมป์ไปติดภาชนะ ณ โรงงานสุราในต่างประเทศ
- ขออนุญาตซื้อแสตมป์ไปปิด ณ ด่านศุลกากร  
- ขอใบอนุญาตขนสุรา  

ตามมาด้วย...
- ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากร (Paperless) กรมศุลกากร
- ทำพิธีการนำเข้าทางศุลกากร

จากนั้นยื่นชำระภาษี ณ กรมศุลกากร พร้อมชำระอากรขาเข้า โดยนำหลักฐานประกอบมายื่นที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพื่อให้ตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องกรอกแบบแจ้งขอปิดแสตมป์สุราที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่จะดำเนินการจ่ายแสตมป์ให้ผู้นำเข้านำแสตมป์ไปปิดสุราที่นำเข้าภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่ต่อไป

เรื่องนี้ต้องขยาย

เอกสารประกอบการยื่นชำระภาษีนำเข้าสุรา

 • ใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากรออกให้
 • ใบแสดงรายการและสินค้า(INVOICE)
 • ใบอนุญาตขนสุรา 195
 • ใบขนส่งสินค้าขาเข้า
 • ใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ใบอนุญาตให้ขนส่งสุรา

รายการสุรากลั่น พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า
แชมเปญจ์ 2204.10.00 54%
บรั่นดี 2208.20.50 60%
วิสกี้ 2208.30.10 60%

**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "นำเข้า"

ภาษีสุราของ "ผู้ผลิตสุรา"

ผู้ผลิตสุราในประเทศนั้น ความรับผิดในการเสียภาษีสุราจะเกิดขึ้นก่อนขนสุราออกจากโรงงานสุรา ซึ่งหมายความว่า คุณต้องยื่นขอชำระภาษีและรับแสตมป์สุราไปปิดที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนขนสุราออกจากโรงงาน โดยคุณสามารถยื่นชำระภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือที่สาขาตั้งอยู่ ซึ่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตจะจ่ายแสตมป์ให้เพื่อนำไปปิดภาชนะบรรจุสุราต่อไป

เก็บมาฝาก

"ผู้ผลิตสุรากลั่น" กรณีได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ กลุ่มบุคคล กลุ่มบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนิติบุคคล กลุ่มเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร
จะต้องผลิตสุรากลั่น(ชุมชน)โดย...

 • เครื่องจักรที่ใช้ผลิตมีกำลังรวมต่ำกว่า 5 แรงม้าขึ้นไปหรือใช้คนงานน้อยกว่า 7 คน
 • ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างสถานที่ทำสุราต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานสุราตั้งอยู่
 • แจ้งกรมสรรพสามิตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนผลิตสุรา
 • สุราที่ผลิตต้องมีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่า 15 ดีกรีแต่ไม่เกิน 40 ดีกรี
 • ขออนุญาตผลิตและจำหน่ายสุรากับณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่
 • ขอขอใบอนุญาตขนสุราที่ยังไม่ได้เสียภาษีเพื่อส่งตัวอย่างสุราไม่น้อยกว่า 2 ลิตร ไปตรวจสอบคุณภาพ

ก่อนที่คุณจะนำสุราที่ผลิตได้ออกวางจำหน่ายคุณต้องทำการแจ้งราคาขาย ณ โรงงาน ต่อสรรพสามิตพื้นที่ คือ

 • แจ้งราคาสุรา ชนิดหรือประเภทใหม่ ก่อนจำหน่าย ไม่น้อยกว่า 15 วัน
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงราคาขาย ก่อนวันเปลี่ยนแปลงราคา ไม่น้อยกว่า 15 วัน

และต้องจัดทำบัญชีและงบเดือนแสดงการผลิตและการรับซื้อวัตถุดิบทุกเดือนต่อกรมสรรพสามิตภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปด้วย

เก็บมาฝาก

ผู้ประกอบการสุรากลั่นทั้งผู้ผลิตและผู้นำเข้ามีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราและยกเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา ดังนี้

 • ให้ยกเว้นภาษีสุราสำหรับสุราที่ผลิตในประเทศ และนำเข้ามา ของผู้ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับต่างประเทศหรือทางการทูต

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ผลิต"

จำหน่ายทั่วประเทศ

เมื่อคุณก้าวมาถึงจุดนี้ ก็ได้เวลาที่จะจัดส่งจำหน่ายสุราที่ปิดแสตมป์อย่างถูกต้องออกจำหน่ายทั่วประเทศ โดยในขั้นตอนนี้มีภาษีที่เกี่ยวข้องคือ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประจำปีภาษีเงินได้ และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "จำหน่าย"

ภาษีสุราของ "ผู้ส่งออก"

หลังจากทำธุรกิจสุราในประเทศจนประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการมักเริ่มมองหาลู่ทางในการส่งออกสุราไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้นับเป็นความโชคดีของผู้ประกอบธุรกิจสุรา เพราะผู้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร มีสิทธิได้รับคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่ส่งออกไป โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง นอกจากนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสุรายังอาจ ขอยกเว้นภาษีสุราสำหรับสินค้าที่จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การส่งออกสุรายังมีขั้นตอนที่ผู้ส่งออกมือใหม่ควรทราบ คือ

ผู้ผลิตสุราในประเทศ เพื่อส่งออกสุราไปยังต่างประเทศ จะต้อง...

 • ยื่นขอใบอนุญาตส่งออกสุรา ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่โรงงานตั้งอยู่
 • ลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
 • ทำพิธีการศุลกากรส่งออก
ผู้นำเข้าสุราเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่น จะต้อง...

ขออนุมัติเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่หน่วยปฏิบัติพิธีการตรวจปล่อยสินค้าตั้งอยู่ให้นำสุราเข้ามา พร้อมเอกสารสำคัญ ได้แก่

 • ใบอนุญาตให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
 • สำเนาใบแสดงรายการและราคาสินค้า (INVOICE) หรือสำเนารายการสินค้าและราคาซึ่งผู้ขายทำขึ้นก่อนตกลงซื้อขาย (PROFORMA INVOICE)
 • บัญชีรายละเอียดการนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

เมื่อได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตแล้วจึงส่งสุราออกได้และเมื่อได้ส่งสุราออกไปแล้ว คุณต้องนำหนังสือรับรองการส่งออก พร้อมด้วยใบขนสินค้าขาออกซึ่งได้รับการลงชื่อรับรองจากเจ้าพนักงานศุลกากรแล้ว (ถ้ามี) ส่งให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต ที่ออกใบอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้ส่งสุราออกไป

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ส่งออก"

เรื่องนี้ต้องขยาย

เมื่อคุณนำเข้า หรือผลิต หรือจำหน่าย หรือส่งออกสุราไปต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ปิดท้ายดังต่อไปนี้...

 • จัดทำรายงานภาษี
 • ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และเสียภาษีเงินได้
 • ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "นำเข้า" "ผลิต" "จำหน่าย" "ส่งออก"

ข่าวดี... ภาษีน่ารู้

สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรายย่อยในอีกทางหนึ่ง

ติดตามได้ที่ "คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน"

** สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ SMEs

คนไทยที่ดีต้องเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ