คลินิกภาษีร้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

ส่วนใหญ่คนนิยมเปิดร้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขนาดเล็กเพราะใช้เงินลงทุนน้อย และมักจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทเหล้าปั่นหรือค็อกเทล โดย “เหล้าปั่นหรือค็อกเทล” คือ เครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของแอลกอฮอล์ที่มีลักษณะภายนอกไม่ต่างจากน้ำผลไม้ปั่นธรรมดา มีสีสันสดใสน่าทาน

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

ปัจจัยในการเปิดร้าน

• เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
คนผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรมี ความรู้และความเข้าใจผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ ชนิดต่างๆ เป็นอย่างดี มีทักษะในการผสม เครื่องดื่มและควรมีอัธยาศัยดี เพราะจะต้อง พูดคุยกับลูกค้าอยู่เสมอๆ

• กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้อง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สามารถ ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉพาะในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น. เท่านั้น ห้ามจำหน่ายในเวลาอื่นเว้นแต่เป็น การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และการขายในสถานบริการ ซึ่งเป็นไปตาม กำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตาม กฎหมาย

โดยหากเราสนใจจะเริ่มประกอบธุรกิจ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ และขออนุญาต จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่กรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิต จังหวัด และชำระค่าธรรมเนียมรายปีซึ่งจะ แตกต่างกันตามประเภทของใบอนุญาต จำหน่ายสุราที่ขอขึ้นทะเบียน

การเริ่มต้นธุรกิจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

เราสามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ตาม รูปแบบของธุรกิจและสามารถเข้าสู่ระบบ ภาษีได้โดยการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่มีเงินได้ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ด้วยนอกจากนี้ในการเริ่มธุรกิจนี้เราต้องขอ อนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จาก กรมสรรพสามิตอีกด้วย

การเริ่มเตรียมเปิดธุรกิจ

ในขั้นตอนการเตรียมธุรกิจร้าน จำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เราอาจ เกี่ยวข้องกับภาษีดังนี้

การซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ ประกอบกิจการ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  > เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนหรือไม่ เราจะถูกเรียกเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขายโดยผู้ ขายออกใบกำกับภาษีให้ซึ่งเราจะต้องจัดเก็บ ไว้เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในแต่ละเดือน (กรณีเป็นผู้ประกอบการจด ทะเบียน) และเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรู้ รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้
  > ในกรณีที่เราจดทะเบียนเป็น ผู้ประกอบการจดทะเบียน เราต้องจัดทำ รายงานภาษีซื้อและรายงานสินค้าและ วัตถุดิบด้วย

 • ภาษีศุลกากร
  หากเรามีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือในการประกอบธุรกิจ เรามีหน้าที่ ต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
  > เริ่มจากการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่าน พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้ เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะ ครั้งแรกเท่านั้น
  > ผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าโดยต้อง ศึกษาเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทของสินค้าที่นำเข้า

การจ้างลูกจ้าง
ในกรณีที่เรามีลูกจ้าง เราต้องทำการ เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรม สรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปที่ เราจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือโบนัส ฯลฯ

การจัดหาสถานที่ตั้ง
สำหรับผู้ให้เช่าต้องเสียภาษีเงินได้ ในฐานะที่มีรายได้จากการให้เช่าและต้อง เสียค่าอากรแสตมป์ตามมูลค่าของสัญญาเช่า ส่วนสำหรับผู้เช่าเฉพาะกรณีที่เป็นนิติบุคคล การจ่ายค่าเช่าต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายด้วยนะ

เมื่อเปิดร้านแล้วมีรายได้

เมื่อเริ่มประกอบธุรกิจแล้ว และเรา สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษี ดังนี้

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ต้องยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้งได้แก่
  > ครั้งแรกยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.94 ในเดือนกันยายนสำหรับเงินได้ในเดือน มกราคม-มิถุนายน
  > ครั้งที่ 2 ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 ในเดือนมีนาคมของปีถัดไปสำหรับเงินได้ ในเดือนมกราคม-ธันวาคม โดยนำภาษีที่จ่าย ครั้งแรกมาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ ในครั้งที่ 2

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  เราต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องยื่น แบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือทางอินเทอร์เน็ตปีละ 2 ครั้ง ได้แก่
  > ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับ ตั้งแต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
  > ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับ ตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยนำภาษีที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้เมื่อสิ้นรอบ เวลาบัญชี

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  > เราต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ผู้ซื้อและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อ ส่งมอบสินค้า
  > เรามีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าและ วัตถุดิบ รายงานภาษีขายและยื่นแบบภาษี มูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

• ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มิใช่ นิติบุคคลและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา*

• ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการลดภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ