คลินิกภาษีร้านเสริมสวย

ร้านเสริมสวย” เป็นการให้บริการเสริมความงามให้แก่ผู้หญิงและผู้ชาย ประเภทของ บริการส่วนใหญ่ คือ ตัด, ซอย, สระ, ไดร์, ดัด และบริการเสริมอื่นๆ ตั้งแต่การแต่งหน้า การดูแลผิวพรรณ การต่อผม การเปลี่ยนสีผม อบไอน้ำ การตัดแต่งเล็บ การทาสีเล็บ เป็นต้น

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

ปัจจัยในการเปิดร้านเสริมสวย

• ทำเลที่ตั้ง
มักอยู่ตามแหล่งชุมชนใกล้ที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ในศูนย์การค้า และคอนโด ซึ่งราคาค่าเช่าในแต่ละที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่ กับสถานที่ตั้งและทำเลทางธุรกิจ

• บุคลากร
หากผู้ประกอบการเป็นช่างเองก็จะหมด ความกังวลในเรื่องความสามารถของช่างหรือ พนักงาน แต่หากจำเป็นต้องจ้างช่าง ค่าจ้าง ช่างก็จะขึ้นกับความสามารถ หรือความ เชี่ยวชาญ

• วัสดุอุปกรณ์
อุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่ หวีแบบต่างๆ กรรไกรแบบต่างๆ แบตตาเลี่ยน เตียงสระผม อ่างสระผม เก้าอี้นั่ง กระจกเสริมสวย ไดร์เป่าผม เครื่องอบไอน้ำ เครื่องหนีบผม เครื่องม้วนผม วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น น้ำยา สระผม น้ำยานวดผม น้ำยาดัดผม น้ำยาบำรุงเส้นผมต่างๆ เป็นต้น

การเริ่มธุรกิจร้านเสริมสวย

เราสามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ตามรูป แบบของธุรกิจและสามารถเข้าสู่ระบบภาษี ได้โดยการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่มีเงินได้ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ด้วย

การเตรียมเปิดร้านเสริมสวย

เราอาจจะเกี่ยวข้องกับภาษีดังนี้

การซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ ประกอบกิจการ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  > เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าจะ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนหรือไม่ เราจะถูกเรียกเก็บภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขายโดยผู้ ขายออกใบกำกับภาษีให้ซึ่งเราจะต้องจัดเก็บ ไว้เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในแต่ละเดือน (กรณีเป็นผู้ประกอบการจด ทะเบียน) และเพื่อเป็นหลักฐานในการรับรู้ รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ ทั้งนี้เฉพาะ กรณีการซื้อผักและผลไม้ได้รับการยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ม
  > ในกรณีที่เราจดทะเบียนเป็นผู้ประ- กอบการจดทะเบียน เราต้องจัดทำรายงาน ภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบด้วย

 • ภาษีศุลกากร
  หากมีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์และ เครื่องมือในการประกอบธุรกิจ เราต้องยื่น ใบขนสินค้าขาเข้าซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
  > เริ่มจากการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธี การศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเท่านั้น
  > ผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าโดยต้องศึกษา เรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเพิ่มเติมตามแต่ ละประเภทของสินค้าที่นำเข้า

การจ้างลูกจ้าง
ในกรณีที่เรามีลูกจ้าง เราต้องทำการ เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรม สรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปที่ เราจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือโบนัส ฯลฯ

การจัดหาสถานที่ตั้ง
สำหรับผู้ให้เช่าต้องเสียภาษีเงินได้ ในฐานะที่มีรายได้จากการให้เช่าและต้อง เสียค่าอากรแสตมป์ตามมูลค่าของสัญญาเช่า ส่วนสำหรับผู้เช่าเฉพาะกรณีที่เป็นนิติบุคคล การจ่ายค่าเช่าต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายด้วยนะ

เมื่อเปิดให้บริการเสริมสวยและจำหน่ายสินค้าแล้ว เราต้อง…

ในการให้บริการเสริมสวยและการ จำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสวย เช่น แชมพู ครีมนวดผม เป็นต้น เราอาจต้อง มีหน้าที่เกี่ยวกับภาษี ดังนี้

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ต้องยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้งได้แก่
  > ครั้งแรกยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.94 ใน เดือนกันยายนสำหรับเงินได้ในเดือนมกราคม- มิถุนายน
  > ครั้งที่ 2 ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 ใน เดือนมีนาคมของปีถัดไปสำหรับเงินได้ในเดือน มกราคม-ธันวาคม โดยนำภาษีที่จ่ายครั้งแรก มาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ในครั้งที่ 2

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ต้องยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือทางอินเทอร์- เน็ตปีละ 2 ครั้งได้แก่
  > ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือน นับ แต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
  > ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับ ตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยนำภาษีที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี มาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้เมื่อสิ้นรอบ เวลาบัญชี

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  > เราต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ผู้รับบริการและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับ บริการ เมื่อได้รับชำระค่าบริการ
  > เราต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ผู้ซื้อและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อส่ง มอบสินค้า > เรามีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าและ วัตถุดิบ รายงานภาษีขายและยื่นแบบภาษี มูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

• ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มิใช่ นิติบุคคลและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา*

• ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการลดภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ