คลินิกภาษีร้านให้เช่ารถ

ธุรกิจร้านให้เช่ารถมักนิยมเปิดให้บริการในเขตเมืองท่องเที่ยว เช่น กรุงเทพ, เชียงใหม่, ภูเก็ต, กระบี่ ฯลฯ เพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเครื่องบิน และมาเช่ารถที่ปลายทาง

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

ปัจจัยสำคัญการเปิดร้านให้เช่ารถ

 • รถให้เช่า
  ลูกค้ามักจะมีความต้องการใช้รถที่ แตกต่างกัน เช่น จักรยานยนต์ รถยนต์ รถเกียร์ธรรมดา รถเกียร์อัตโนมัติ รถยนต์นั่ง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ รถยนต์ ติดแก๊ส ฯลฯ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องใช้ เงินลงทุนสูงเพื่อจัดหารถมาตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า

 • เงินประกันรถ
  เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้มีความเสี่ยง ที่ลูกค้าที่เช่ารถไปแล้วจะขโมยรถไปใช้เองหรือทำให้ตัวรถเสียหาย ดังนั้นเราอาจลด ความเสี่ยงนี้ได้โดยการเรียกเก็บเงินประกัน รถจากลูกค้าไว้ (โดยทั่วไปจะประมาณ 3,000- 5,000 บาท สำหรับการเช่ารถยนต์) ซึ่งเราจะ คืนเงินประกันนี้ให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้านำรถ มาคืนและรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นอกจากนี้ เราควรเก็บบัตรประจำตัวประชาชน (กรณีที่ เป็นลูกค้าชาวไทย) หรือหนังสือเดินทาง (กรณี ที่เป็นลูกค้าชาวต่างชาติ) ของลูกค้าไว้จนกว่า ลูกค้าจะนำรถมาคืน

 • ประกันภัยรถยนต์
  เราควรทำประกันภัยรถยนต์สำหรับรถ ทุกคัน เผื่อในกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุหรือ สูญหาย

การเริ่มต้นธุรกิจ

เมื่อต้องการเริ่มร้านธุรกิจให้เช่ารถ เราก็ สามารถจดทะเบียนธุรกิจได้ตามรูปแบบของ กิจการและสามารถเข้าสู่ระบบภาษีได้โดยการ ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในกรณีที่มีเงินได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนด้วย

การเตรียมตัวเปิดร้านธุรกิจให้เช่ารถ

ในขั้นตอนนี้ เราก็จะต้องเกี่ยวข้องกับ ภาษี ดังต่อไปนี้

การซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการ ประกอบธุรกิจ

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  > เราต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียนหรือไม่ โดยเราจะถูกเรียกเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 จากผู้ขาย โดยผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีให้ซึ่งเราต้อง จัดเก็บไว้เพื่อใช้สำหรับการคำนวณภาษีมูลค่า เพิ่มในแต่ละเดือน (กรณีเป็นผู้ประกอบการ จดทะเบียน) และเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ รู้รายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้
  > ในกรณีที่เราจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน เราต้องจัดทำรายงาน ภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบด้วย

 • ภาษีศุลกากร
  หากมีการนำวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ ในการประกอบธุรกิจเข้ามาจากนอกประเทศ เรามีหน้าที่ต้องยื่นใบขนสินค้าขาเข้า ซึ่งมี ขั้นตอนดังนี้
  > เริ่มจากการลงทะเบียนเป็นผู้ผ่าน พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนเฉพาะ ครั้งแรกเท่านั้น
  > ผ่านพิธีการนำเข้าสินค้าโดยต้อง ศึกษาเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรเพิ่มเติม ตามแต่ละประเภทของสินค้าที่นำเข้า

การจ้างลูกจ้าง
ในกรณีที่เรามีลูกจ้าง เราต้องทำการ เสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรม สรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปที่ เราจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือโบนัส ฯลฯ

การจัดหาสถานที่ตั้ง
สำหรับผู้ให้เช่าต้องเสียภาษีเงินได้ ในฐานะที่มีรายได้จากการให้เช่าและต้อง เสียค่าอากรแสตมป์ตามมูลค่าของสัญญาเช่า ส่วนสำหรับผู้เช่าเฉพาะกรณีที่เป็นนิติบุคคล การจ่ายค่าเช่าต้องเสียภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายด้วยนะ

เมื่อเริ่มเปิดบริการให้เช่ารถ

เมื่อเราเริ่มเปิดร้านและเริ่มมีรายได้จาก การให้เช่ารถ เราก็จะต้องมีหน้าที่เกี่ยวกับ ภาษี ดังนี้

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  ต้องยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้ง ได้แก่
  > ครั้งแรกยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.94 ใน เดือนกันยายนสำหรับเงินได้ในเดือนมกราคม- มิถุนายน
  > ครั้งที่ 2 ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.90 ใน เดือนมีนาคมของปีถัดไปสำหรับเงินได้ ใน เดือนมกราคม-ธันวาคม โดยนำภาษีที่จ่าย ครั้งแรกมาหักออกจากภาษีที่คำนวณได้ใน ครั้งที่ 2

 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
  ต้องยื่นแบบชำระภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือทางอินเทอร์- เน็ตปีละ 2 ครั้ง ได้แก่
  > ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับตั้ง แต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
  > ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นตามแบบ ภ.ง.ด.50 ภายใน 150 วัน นับ ตั้งแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดย นำภาษีที่จ่ายในครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีมา หักออกจากภาษีที่คำนวณได้เมื่อสิ้นรอบเวลา บัญชี

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
  > เราต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ผู้รับบริการและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้รับ บริการ เมื่อได้รับชำระค่าบริการ
  > เราต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก ผู้ซื้อและออกใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อเมื่อส่ง มอบสินค้า
  > เรามีหน้าที่จัดทำรายงานสินค้าและ วัตถุดิบ รายงานภาษีขายและยื่นแบบภาษี มูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ.30 ในแต่ละเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

• ผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มิใช่ นิติบุคคลและมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท ต่อปี ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา*

• ผู้ประกอบการ SMEs ได้รับการลดภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง และคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ