คลินิกภาษีเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

หัตถกรรม "จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก" เป็นผลิตภัณฑ์สานไม้ไผ่ล้อมรอบภาชนะเซรามิกหรือเครื่องแก้วต่างๆ ผู้ผลิตต้องมีความรู้ในงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ฝีมือและความประณีตสูง เพื่อให้ได้ผลงานที่ละเอียด พิถีพิถัน และสวยงาม ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี้นอกจากต้องมีใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าแล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "ภาษี" เพื่อให้ธุรกิจจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นำเข้า ผลิต จำหน่าย ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless ยื่นจดทะเบียนสรรพสามิต   ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า ยื่นขอยกเว้นภาษี  
ชำระภาษีสรรพสามิต แจ้งวันและเวลาทำการผลิต ขั้นตอนพิธีการส่งออก
จัดทำรายงานภาษี แจ้งราคาขาย ณ โรงงาน ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ยื่นแบบรายการและชำระภาษี ออกใบกำกับภาษี จัดทำรายงานภาษี
  จัดทำรายงานภาษี
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เริ่มต้นการจักสาน

ลวดลายที่นิยมนำมาจักสานในงานหุ้มเซรามิกนี้มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีที่มาจากลายผ้าซิ่น ลายผ้าทอ และลายไทยต่างๆ งานจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายลักษณะ เช่น เครื่องประดับตกแต่ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของฝากแก่ญาติสนิทมิตรสหายทั่วไป

ซึ่งก่อนอื่นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกต้องยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นยื่นแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

สำหรับกรณีที่คุณขายสินค้า ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หากคุณมีรายรับจากการขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้แต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะนำเข้าวัตถุดิบหรือส่งออกเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้เช่นกัน เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมเข้าสู่ธุรกิจเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกแล้ว

ภาษี "ผู้ผลิต" จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

ขยายความ

ขั้นตอนการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

  • เตรียมไม้ไผ่สำหรับสาน โดยนำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาแช่น้ำก่อนประมาณ 1 คืน เพื่อให้ไม้ไผ่อ่อนนุ่ม จากนั้นทำการกรีดตอกโดยใช้มีดผ่าไม้ไผ่ตามยาว
  • นำแผ่นตอกที่กรีดแล้วมาผ่าออกให้เป็นเส้นขนาดเล็ก แล้วนำฝายาหม่องที่เจาะรูด้วยเข็มเย็บผ้าขนาดต่างๆ กันมาใช้ในการรีดตอก โดยนำเส้นไม้ไผ่สอดผ่านรูดังกล่าวแล้วรูดฝายาหม่อง จนได้ตอกกลมขนาดตามต้องการ จากนั้นนำไปย้อมสีตามแบบลวดลายที่วางไว้
  • ใช้ตอกยืนและตอกสานสีขาวในการสานขึ้นฐานภาชนะตามรูปเซรามิก เมื่อสานเสร็จแล้วนำมาทากาวติดด้วยกระดาษสีขาว ก่อนนำมาติดกับฐานเซรามิก
  • สานขึ้นลายดอกโดยใช้ตอกสีที่ย้อมไว้แล้ว ซึ่งวิธีการสานนั้นขึ้นอยู่กับลวดลายที่ต้องการ เช่น ลายไทย ลายกนก ลายรูปหัวใจ ฯลฯ
  • เมื่อสานเสร็จแล้ว ตัดปลายตอกส่วนที