คลินิกภาษีเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

หัตถกรรม "จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก" เป็นผลิตภัณฑ์สานไม้ไผ่ล้อมรอบภาชนะเซรามิกหรือเครื่องแก้วต่างๆ ผู้ผลิตต้องมีความรู้ในงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ฝีมือและความประณีตสูง เพื่อให้ได้ผลงานที่ละเอียด พิถีพิถัน และสวยงาม ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี้นอกจากต้องมีใจรักและมีความเชี่ยวชาญในงานฝีมือ ที่แสดงถึงภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าแล้ว ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ "ภาษี" เพื่อให้ธุรกิจจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (เมื่อมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท/ปี)
จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
นำเข้า ผลิต จำหน่าย ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless ยื่นจดทะเบียนสรรพสามิต   ลงทะเบียน Paperless
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า ยื่นขอยกเว้นภาษี  
ชำระภาษีสรรพสามิต แจ้งวันและเวลาทำการผลิต ขั้นตอนพิธีการส่งออก
จัดทำรายงานภาษี แจ้งราคาขาย ณ โรงงาน ขอยกเว้นภาษีสรรพสามิต
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี ยื่นแบบรายการและชำระภาษี ออกใบกำกับภาษี จัดทำรายงานภาษี
  จัดทำรายงานภาษี
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ / ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เริ่มต้นการจักสาน

ลวดลายที่นิยมนำมาจักสานในงานหุ้มเซรามิกนี้มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีที่มาจากลายผ้าซิ่น ลายผ้าทอ และลายไทยต่างๆ งานจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายลักษณะ เช่น เครื่องประดับตกแต่ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นของที่ระลึก ของขวัญ ของฝากแก่ญาติสนิทมิตรสหายทั่วไป

ซึ่งก่อนอื่นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกต้องยื่นขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร เพื่อใช้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นยื่นแบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

สำหรับกรณีที่คุณขายสินค้า ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบบุคคลธรรมดา นิติบุคคล คณะบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หากคุณมีรายรับจากการขายสินค้าเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้แต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะนำเข้าวัตถุดิบหรือส่งออกเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก ก็สามารถยื่นขอจดทะเบียนได้เช่นกัน เพียงเท่านี้คุณก็พร้อมเข้าสู่ธุรกิจเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกแล้ว

ภาษี "ผู้ผลิต" จักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

ขยายความ

ขั้นตอนการผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

 • เตรียมไม้ไผ่สำหรับสาน โดยนำไม้ไผ่ที่เตรียมไว้มาแช่น้ำก่อนประมาณ 1 คืน เพื่อให้ไม้ไผ่อ่อนนุ่ม จากนั้นทำการกรีดตอกโดยใช้มีดผ่าไม้ไผ่ตามยาว
 • นำแผ่นตอกที่กรีดแล้วมาผ่าออกให้เป็นเส้นขนาดเล็ก แล้วนำฝายาหม่องที่เจาะรูด้วยเข็มเย็บผ้าขนาดต่างๆ กันมาใช้ในการรีดตอก โดยนำเส้นไม้ไผ่สอดผ่านรูดังกล่าวแล้วรูดฝายาหม่อง จนได้ตอกกลมขนาดตามต้องการ จากนั้นนำไปย้อมสีตามแบบลวดลายที่วางไว้
 • ใช้ตอกยืนและตอกสานสีขาวในการสานขึ้นฐานภาชนะตามรูปเซรามิก เมื่อสานเสร็จแล้วนำมาทากาวติดด้วยกระดาษสีขาว ก่อนนำมาติดกับฐานเซรามิก
 • สานขึ้นลายดอกโดยใช้ตอกสีที่ย้อมไว้แล้ว ซึ่งวิธีการสานนั้นขึ้นอยู่กับลวดลายที่ต้องการ เช่น ลายไทย ลายกนก ลายรูปหัวใจ ฯลฯ
 • เมื่อสานเสร็จแล้ว ตัดปลายตอกส่วนที่ยื่นออกมา แล้วขัดรอบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 0 จากนั้นเคลือบด้วยแลคเกอร์เพื่อความเงางาม หรือรมควันเพื่อป้องกันเชื้อรา แล้วบรรจุหีบห่อเพื่อเตรียมส่งขาย

เมื่อจดทะเบียนพาณิชย์ ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และ/หรือจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว คุณต้องยื่นจดทะเบียนภาษีสรรพสามิต จากนั้นแจ้งวันและเวลาทำการผลิต พร้อมแจ้งราคาขาย ณ โรงงานอุตสาหกรรม จัดทำบัญชีและงบเดือนเพื่อแสดงรายการเกี่ยวกับวัตถุดิบ การผลิต การจำหน่ายและยอดคงเหลือสินค้า เมื่อจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เรียบร้อยให้ยื่นชำระภาษีสรรพสามิตภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจำหน่ายโดยมีหลักประกัน ให้ยื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

ทั้งนี้ ความเกี่ยวข้องกับ "ภาษีสรรพสามิต" ของกิจการเครื่องจักสานหุ้มเซรามิก ไม่ได้อยู่ที่ "เครื่องจักสาน" แต่เกิดกับ "เซรามิก" หรือ "เครื่องแก้ว" ที่คุณนำมาใช้ต่างหาก

ขยายความ

ผลิตภัณฑ์แก้วและเครื่องแก้ว คือ แก้วที่มีส่วนประกอบของตะกั่ว (แก้วเลดคริสตัล) ใช้ทำเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งทั่วไป รวมถึงเครื่องใช้ที่ต้องการความสวยงาม เช่น ลูกปัด แจกัน นาฬิกา แก้ว เป็นต้น ประเภทของแก้วเลดคริสตัล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • แก้วอ่อน (Soda Lime) มีโซดาและหินปูนเป็นองค์ประกอบร่วมกับทราย มีทรายแก้ว 71-75% โซดา 12-16% และสารประกอบอื่นๆ แก้วชนิดนี้เป็นแก้วที่ใช้เป็นขวด กระปุก ขวดน้ำดื่ม หรือบานกระจกประตูหน้าต่าง
 • แก้วคริสตัล (Lead Glass) ประกอบด้วยทรายแก้ว 54-65% ออกไซด์ของตะกั่ว 18-38% โซดา 13-15% แก้วชนิดนี้มีค่าดัชนีหักเหแสงสูง ส่องประกายแวววาว จึงนำมาใช้เป็นภาชนะสวยงามบนโต๊ะอาหาร แจกัน แก้วน้ำ และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ
 • แก้วบอรอซิลิเคต (Borosilicate) เป็นแก้วที่มีโบริกออกไซด์เป็นองค์ประกอบ มีทรายแก้ว 70-80% โบริกออกไซด์ 7-13% และอลูมิเนียมออกไซด์ 2-7% มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมี และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงเป็นแก้วที่ใช้กันมากในอุตสาหกรรมเคมีและในห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมทั้งเป็นหลอดและขวดบรรจุยาในวงการเภสัชกรรม ใช้เป็นโคมแก้วในหลอดไฟ และอุปกรณ์เครื่องครัวชนิดทนความร้อนที่ใช้ในเตาอบได้

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณนำเครื่องแก้วเหล่านี้ไปใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้า คุณสามารถขอยกเว้นภาษีสรรพสามิตของเครื่องแก้วดังกล่าวได้ โดยต้อง

 • จัดทำบัญชีประจำวันแสดงการรับ-จ่ายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบในการผลิตสินค้าหรือสิ่งของอื่น
 • จัดทำงบเดือนแสดงรายการเกี่ยวกับแก้วเลดคริสตัลและแก้วคริสตัลอื่นๆ ที่ได้รับการยกเว้นภาษี และให้ยื่นงบเดือนดังกล่าวต่อสรรพสามิตพื้นที่ที่อนุมัติยกเว้นภาษี ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ส่วนขั้นตอนทางภาษีหลังจากที่คุณผลิตชิ้นงานเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกอออกมาวางจำหน่ายสร้างรายได้แล้ว ภารกิจสำคัญของคุณคือการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) การชำระภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ขยายความ

 • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการจำหน่ายเครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิกต้องมีการว่าจ้างแรงงาน เช่น พนักงานขาย กระบวนการด้านภาษีที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในการตั้งราคาขายสินค้า ผู้ประกอบการอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่สำคัญคือคุณต้อง ออกใบกำกับภาษี หรือบิลเงินสด ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีกับกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ หรือง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว Click

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ผลิต" "จำหน่าย"

ภาษี "ผู้นำเข้า" เครื่องแก้ว

ธุรกิจ "เครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก" นั้นถือเป็นงานศิลปะจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นจึงไม่ได้มีการนำเข้าสินค้าประเภทนี้แบบสำเร็จรูป

แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายเช่นกันที่เลือกจะแตกต่าง ขอใช้วัตถุดิบบางอย่างจากต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตัวเอง ซึ่งหากคุณต้องการนำเข้าวัตถุดิบเช่นกัน นอกจากการจดทะเบียนพาณิชย์ การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว คุณยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนกับหน่วยงานดังต่อไปนี้ เพื่อให้เป็นผู้นำเข้าเครื่องแก้วที่ถูกต้อง

 • กรมสรรพสามิต ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษีในเวลาที่ออกใบขนสินค้านั้น ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
 • กรมศุลกากร ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) โดยลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น จากนั้นจึงดำเนินการตาม พิธีการนำเข้าทางศุลกากร ที่ด่านศุลกากรหรือช่องทางที่นำเข้ามา ได้แก่ ทางอากาศ ทางเรือ ทางบก หรือทางไปรษณีย์ โดยต้องศึกษาพิกัดอัตราศุลกากรสินค้าที่คุณจะนำเข้าให้ดี เพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีอากรขาเข้า เช่น พิกัดอัตราศุลกากรเครื่องแก้ว เซรามิก แลคเกอร์ สีย้อม หรืออื่นๆ เป็นต้น และจะต้อง จัดทำรายงานภาษีซื้อ และ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกด้วย

ขยายความ

พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตของผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วคิดเป็นอัตราร้อยละ 15 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ในกรณีที่ผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องแก้วเข้ามาในประเทศ หลังจากยื่นจดทะเบียนภาษีสรรพสามิตแล้ว สามารถชำระภาษีได้ที่ด่านศุลกากรที่นำเข้า โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากรทำหน้าที่จัดเก็บภาษีแทนกรมสรรพสามิต

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า
หัตถกรรมจักสานไม่ไผ่หุ้มเซรามิก 6914.90.00 30%
ไม้ไผ่ (จะผ่า เลื่อยตามยาว ฟอก ขัด หรือไม่ก็ตาม) 1401.10.00 ยกเว้นอากร
ผลิตภัณฑ์เซรามิก 6914.10.00 30%

**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "นำเข้า"

ภาษี "ผู้ส่งออก" เครื่องจักสานไม้ไผ่หุ้มเซรามิก

หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อทำธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้ผ่าน ขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่หากคุณไม่เคยนำเข้าสินค้าใดๆ ต้องทำการ ลงทะเบียน Paperless กับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

ซึ่งก่อนทำการส่งออกจะต้องผ่าน ขั้นตอนพิธีการส่งออกสินค้า ของกรมศุลกากร พร้อมทั้ง จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และคุณยังอาจยื่นขอยกเว้น คืนภาษี หรือลดอัตราภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าส่งออกประเภทเครื่องแก้วได้ด้วย

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ส่งออก"

ข่าวดีภาษีน่ารู้

สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรายย่อยในอีกทางหนึ่ง

ติดตามได้ที่ "คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน"

** สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ SMEs

ทำตาม "หน้าที่" ช่วยกัน "เสียภาษี" เพื่อพัฒนาประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ