คลินิกภาษีเส้นก๋วยเตี๋ยว

"เส้นก๋วยเตี๋ยว" เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปข้าวเจ้า ซึ่งสามารถนำมาลวกให้สุกเพื่อดัดแปลงต่อยอดเป็นอาหารได้หลากหลายทั้งแบบน้ำ และแห้ง เช่น ก๋วยเตี๋ยว ราดหน้า เย็นตาโฟ ก๋วยจั๊บ ผัดซีอิ๊ว ผัดไท เป็นต้น ทั้งนี้ เส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตที่ หากมีการใช้สารฟอกขาว ให้ใช้ได้ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีพันธะผูกพันทางภาษีคุณต้องดำเนินการด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

เส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ เส้นไหนก็ทำธุรกิจนี้ได้

ผลิตเส้นถูกหลัก ได้สุขอนามัย ยื่นภาษีถูกต้อง ตรงและไว ได้ประโยชน์กันทุกคน

กำลังการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วประเทศมีประมาณ 70,000 กิโลกรัม/วัน ธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยวจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ ตั้งแต่กระบวนการผลิตในโรงงาน การขนส่ง การจำหน่าย กระจายสู่ร้านค้า จนไปถึง ผู้บริโภค โดย "เส้นก๋วยเตี๋ยว" เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่ารายได้อยู่ในลำดับที่ 109 ของธุรกิจในภาคที่ 4 (ข้อมูลจาก ผลการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ของสำนักงานสรรพากรภาค 10 ปี ภาษี 2555) โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะทำการผลิตในลักษณะรับจ้างผลิต (OEM) และผลิตให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่อีกทอดหนึ่ง ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ของไทยมียอดผลิตกว่า 1,200 ตัน/เดือน

รู้ "เส้น" เห็นทาง

"เส้น"...สร้างอาชีพ

ก๋วยเตี๋ยว...อาหารเส้น ช่วยสร้างอาชีพให้กับคนไทยในหลายๆ กลุ่ม ปัจจุบันอุตสาหกรรมก๋วยเตี๋ยวในประเทศไทย มีผู้ประกอบการกว่า 400 ราย ทั้งในระดับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ มีมูลค่าการบริโภคภายในประเทศเฉลี่ยต่อปีนับ 10,000 ล้านบาท และมีมูลค่าการส่งออกถึง 1,400 ล้านบาท

และยังมีธุรกิจสร้างรายได้อื่นๆ ที่เป็นห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่โรงงานผู้ผลิต ศูนย์กระจายสินค้าของโรงงาน ศูนย์กระจายสินค้าแบบสัมปทาน ร้านค้าส่ง/ปลีก (ยี่ปั๊ว) คนกลาง (broker) ร้านค้าปลีก (ซาปั๊ว) ครัวเรือน (ผู้บริโภค/ร้านขาย ก๋วยเตี๋ยว) ซึ่งการไหลผ่านของผลิตภัณฑ์ ล้วนเป็นเส้นทางสร้างอาชีพที่ทำเงินได้มหาศาล

การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว

เส้นก๋วยเตี๋ยวจัดอยู่ในกลุ่มอาหารมีค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) สูง จึงเป็นอาหารที่เสียง่าย เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อายุการเก็บรักษาสั้น เส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปจึงมีอายุการเก็บรักษาได้ประมาณ 2-3 วันเท่านั้น

การควบคุมคุณภาพและการยืดอายุของเส้นก๋วยเตี๋ยวจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจรายเล็ก รายใหญ่ รายย่อย ไม่ควรมองข้าม โดยอาจจะต้องพิจารณาตั้งแต่การไหลสินค้า เพื่อส่งตรงความอร่อยให้ลือเลื่องทั้งในและต่างประเทศอย่างรวดเร็ว ป้องกันและลดผลกระทบที่จะทำให้อายุของสินค้าเส้นสั้นลง

อย่างไรก็ตาม กระบวนการ "ภาษี" บนทาง "เส้นก๋วยเตี๋ยว" ที่คุณต้องจัดการและดำเนินการ... คือ

  • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรกับกรมสรรพากร
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อธุรกิจการค้าเจริญก้าวหน้าและมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล คุณจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (หากรายรับไม่เกิน 1.8 ล้านบาทก็ขอจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้) หรือหากกิจการของคุณจะมีการนำเข้าหรือส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยวคุณต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร

ทั้งนี้ เมื่อคุณเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

  • จดทะเบียนพาณิชย์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

รู้ "เส้น" เห็นทาง

ระหว่างกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวนี้มีภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ คือ

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อคุณต้องซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยว ราคาของที่เราซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และคุณต้องจัดทำรายงานภาษีไว้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิต อาจต้องมีการว่าจ้างแรงงานมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกระบวนการด้านภาษีที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ คุณต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ตลอดจนการจ้างผลิตสินค้า การให้เช่า และการประกันวินาศภัย เป็นต้น

ทั้งนี้ รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ ที่คุณจัดทำ จะใช้บันทึกจำนวนยอดขายสินค้าและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณได้เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละวัน และต้องลงรายการภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่จำหน่ายสินค้าออกไป และเมื่อสิ้นเดือนคุณต้องรวมยอดขายและภาษีขายเพื่อยื่นแสดงกับกรมสรรพากรต่อไป

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ผลิต"

เพิ่มความต่างให้สินค้า พึ่งพาการนำเข้า

หากคุณคิดจับธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยการสร้างความต่างผ่านการ ‘นำเข้า’ สินค้าในกลุ่มเส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งข้าวเจ้า หรือวัตถุดิบอื่นๆ หลังจากที่คุณมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้วก็สามารถเริ่มขั้นตอนแรกของการนำเข้าได้เลย นั่นคือ การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) ซึ่งลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการนำเข้าสินค้า ซึ่งทั้ง 2 ขั้นตอนอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศุลกากร

ส่วนขั้นตอนทางภาษีสำหรับผู้นำเข้าเส้นก๋วยเตี๋ยวนั้น ในพิธีการนำเข้าสินค้าคุณมีรายการที่ต้องชำระอากรขาเข้า/ได้รับยกเว้นภาษีอากรขาเข้า โดยศึกษาพิกัดของสินค้าที่จะนำเข้าให้เข้าใจเพื่อนำมาคำนวณภาษีที่คุณจะต้องชำระ ทั้งนี้ พิกัดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเส้นก๋วยเตี๋ยวคือ พิกัดอัตราอากรขาเข้า ประเภท 19.02

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า
เส้นก๋วยเตี๋ยว 1902.30.20 30%

**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

นอกจากนี้คุณต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ และเมื่อมีรายได้จากการประกอบธุรกิจนำเข้า เพื่อซื้อมา-ขายไป หรือนำเข้าวัตถุดิบไปผลิตสินค้าจำหน่าย ขั้นตอนต่อไปก็คือการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้ และยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างถูกต้องและสร้างรายได้ให้กับประเทศ

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "นำเข้า"

การส่งออกเส้นก๋วยเตี๋ยว

สถิติการนำเข้า-ส่งออกของธุรกิจมีเส้น

สำหรับตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวแปรรูปที่สำคัญของไทย จำแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ คือ

เส้นก๋วยเตี๋ยว-เส้นหมี่พร้อมปรุงหรือสำเร็จรูป
ตลาดหลัก คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
สหภาพยุโรป 28.94%
สหรัฐอเมริกา 19.32%
ลาว 8.78%
ฮ่องกง 7.9%
ออสเตรเลีย 5.39%

ส่วนคู่แข่งสำคัญในการส่งออกของไทยคือเวียดนาม ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความชำนาญด้านการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวสูง อีกทั้งมีข้อได้เปรียบด้านแรงงานถูกกว่า ดังนั้น ใครที่กำลังเริ่มกิจการหรือมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่แล้ว จะต้องหันมาปรับปรุงหรือสร้างลักษณะพิเศษให้กับเส้นก๋วยเตี๋ยวของตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

รู้ "เส้น" เห็นทาง

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเส้นก๋วยเตี๋ยวมีการแข่งขันทางการตลาดสูง และเนื่องจากการส่งออกต้องใช้ระยะทางและเวลาในการเดินทางนาน โดยที่สินค้าต้องการการเก็บรักษาที่ดี ทำให้มีการใช้สารถนอมอาหารมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องพึ่งวัตถุกันเสีย

แต่... เทคนิคง่ายๆ ในการคงความสดให้เส้นก๋วยเตี๋ยวระหว่างขนส่ง อาจแก้ได้โดยใช้ระบบการขนส่งที่ถึงมือผู้รับรวดเร็ว การขนส่งทางรถยนต์ที่มีการปกปิดมิดชิดของหลังคาและประตูรถ ควรมีช่องที่สามารถระบายอากาศได้ดี และจัดเรียงผลิตภัณฑ์ไม่ให้กดทับกัน เพื่อรักษาความสดของเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ดียิ่งขึ้น

ในการส่งออกสินค้าประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยวนั้น หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อทำธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย แต่หากคุณไม่เคยนำเข้าสินค้าใดๆ ต้องทำการ ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรส่งออก (ลงทะเบียน Paperless) กับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยก่อน

ซึ่งก่อนทำการส่งออกจะต้องผ่าน ขั้นตอนพิธีการส่งออกสินค้า ของกรมศุลกากร พร้อมทั้ง จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ส่งออก"

มีรายได้จากเส้นก๋วยเตี๋ยว

เมื่อ "เส้นก๋วยเตี๋ยว" ของคุณวางจำหน่ายในตลาด หรือมีการส่งออกต่างประเทศ คุณก็จะมีรายได้จากธุรกิจ ดังนั้น สิ่งที่คุณต้องทำคือ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ดังนี้

  • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายเส้นก๋วยเตี๋ยวทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง กระบวนการด้านภาษีที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อและ/หรือนำเข้าเส้นก๋วยเตี๋ยว รวมทั้งวัตถุดิบหรือวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขายเส้นก๋วยเตี๋ยวของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่สำคัญคือ คุณต้องออกใบกำกับภาษีหรือบิลเงินสด ให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่ หรือง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว Click

ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "จำหน่าย"

ข่าวดีภาษีน่ารู้

สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือ SMEs จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจรายย่อยในอีกทางหนึ่ง

ติดตามได้ที่ "คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน"

** สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ SMEs

ตลอดเส้นทางธุรกิจเส้นก๋วยเตี๋ยว
นอกจากการมีเอกลักษณ์ความเหนียวนุ่ม
และรักษาความสดของเส้นให้สดนาน
การพัฒนาสู่ระบบการขนส่งให้รวดเร็วทันใจ
ก็จะช่วยสร้างกำไรให้ได้อีกเม็ดงาม

ทำตาม "หน้าที่" ช่วยกันเสียภาษีเพื่อพัฒนา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ