คลินิกภาษีผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปและถนอมอาหาร (ปลาสลิด)

“ปลาสลิด” จัดเป็นสัตว์น้ำยอดนิยมที่ถูกนำมาแปรรูป ถนอมความสดให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น และมีรสชาติอร่อย จึงกลายเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาค ทั้งยังส่งเป็นสินค้าออกไปตีตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย นับเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่คุณมีโอกาสต่อยอดเชิงธุรกิจ สร้างรายได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ และเมื่อรายได้เกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมทำตามหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี โดยเสียภาษีให้ครบถ้วนด้วยนะ

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

นำเข้า ผลิต จำหน่าย ส่งออก
จดทะเบียน: สหกรณ์ นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ
ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
* กรณีรายได้จากการขายปลาสลิดไม่แปรรูป หรือปลาสลิดแห้ง เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี
* กรณีขอเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก)
ลงทะเบียน Paperless ขอยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ลงทะเบียน Paperless
ขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำ กับกรมประมง ออกใบกำกับภาษี/บิลเงินสด
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขออนุญาตส่งออกสัตว์น้ำ กับกรมประมง
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า จัดทำรายงานภาษี
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ชำระอากรขาเข้า ยื่นแบบภาษีเงินได้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
จัดทำรายงานภาษี ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จัดทำรายงานภาษี
ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้   ยื่นแบบรายการภาษีเงินได้
ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม   ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

“ปลาสลิดแปรรูป” อร่อยทำเงิน

ปลาตัวเล็กเท่าฝ่ามือที่รู้จักกันดีในชื่อ “ปลาสลิด” หรือ “ปลาใบไม้” เป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านของไทย นิยมเลี้ยงกันมากบริเวณภาคกลาง ปลาตัวเล็กๆ ชนิดนี้เมื่อผ่านการถนอมอาหารจนกลายเป็น “ปลาสลิดแปรรูป” แล้ว จะมีรสชาติอร่อยถูกปากคนไทยจนสามารถทำเงินให้กับผู้ที่ทำธุรกิจนี้ได้ไม่น้อย เช่น ปลาสลิดตากแห้ง ปลาสลิดเค็ม และปลาสลิดทอดกรอบ เป็นต้น

หากคุณสนใจที่จะเริ่มต้นธุรกิจนี้ ลองศึกษาทำความเข้าใจรูปแบบของธุรกิจและวิธีการเสียภาษีอย่างถูกต้องกันสักนิด

ปลาสลิด

"ปลาสลิด" จากครัวไทยสู่ธุรกิจ

ภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหารของไทยทำให้ปลาสลิดแปรรูปเป็นอาหารที่คนไทยทั่วไปรู้จักและชื่นชอบ ทั้งยังสามารถส่งออกไปขายในตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย

แต่ก่อนที่จะเริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากปลาสลิดนั้น คุณในฐานะเจ้าของธุรกิจจะต้องเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนธุรกิจเสียก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกดำเนินธุรกิจรูปแบบใด เช่น การประกอบกิจการโดยบุคคลธรรมดา วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคล แต่ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจปลาสลิดแปรรูปของคนไทยมักมีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป หรืออาจเป็นธุรกิจที่จดทะเบียน OTOP ด้วย

การจดทะเบียนประเภทธุรกิจ
บุคคลธรรมดา จดทะเบียนได้ที่ อบต./เทศบาล พาณิชย์จังหวัด
นิติบุคคล จดทะเบียนได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด
วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนได้ที่ กรมส่งเสริมการเกษตร / เกษตรจังหวัด
สหกรณ์ จดทะเบียนได้ที่ สหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด
SMEs จดทะเบียนได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ พาณิชย์จังหวัด
กลุ่ม OTOP จดทะเบียนได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

หลังจากจดทะเบียนประกอบกิจการเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ

  • ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กับกรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนได้ 3 แบบ ได้แก่ บุคคลธรรมดา นิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศ คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล โดยยื่นจดตามหน่วยงานที่กรมสรรพากรกำหนด
  • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปกติหากผู้ประกอบการมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี แน่นอนว่าคุณต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน (หากไม่เกินก็ขอจดทะเบียนเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนได้)

แต่กรณีธุรกิจผลิตปลาสลิดแปรรูปเพื่อจำหน่ายนั้น มีบางกรณีที่คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำให้ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ เว้นแต่คุณต้องการขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อประโยชน์ในการนำเข้า-ส่งออก หรือเพื่อสามารถนำภาษีซื้อที่คุณต้องจ่ายเมื่อซื้อวัตถุดิบในการผลิต ก็สามารถยื่นจดทะเบียนได้เช่นกัน

อัตราภาษีและกรณีที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปและถนอมอาหาร (ปลาสลิด)
นำเข้าปลาสลิด
นำเข้าปลาสลิดผลิตเป็นปลาสลิดทอดกรอบ แล้วจำหน่ายในประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
นำเข้าปลาสลิดผลิตเป็นปลาสลิดทอดกรอบ แล้วส่งออก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
นำเข้าปลาสลิดไม่แปรรูป หรือแปรรูปเป็นปลาสลิดแห้ง มาจำหน่ายในประเทศ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ใช้ปลาสลิดในประเทศ
นำปลาสลิดในประเทศมาผลิตเป็นปลาสลิดแห้งแล้วจำหน่ายในประเทศ ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
นำปลาสลิดในประเทศมาผลิตเป็นปลาทอดกรอบแล้วจำหน่ายในประเทศ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
นำปลาสลิดในประเทศมาผลิตแล้วส่งออก อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%

ซึ่งในกรณีที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบรวมถึงต้องออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า เมือมีการขายสินค้าเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย เพียงเท่านี้ คุณก็เป็นผู้ประกอบการที่พร้อมนับเงินจากการธุรกิจนี้แล้ว

“แปรรูปปลาสลิด” ทำเองขายเองป้อนตลาดในประเทศ

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่มีสูตรเด็ดในการผลิตปลาสลิดแปรรูป และต้องการวางจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ หลังจากคุณมีฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีวัตถุดิบพร้อมแล้ว คุณก็สามารถเริ่มกระบวนการผลิตปลาสลิดแปรรูปตามกรรมวิธีถนอมอาหาร เพื่อให้ได้ปลาสลิดแปรรูปที่หอมอร่อย มีคุณภาพ ออกมาจำหน่ายได้ทันที

ซึ่งเมื่อคุณเริ่มมีรายได้ ภารกิจเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องดำเนินการไปพร้อมกัน นั่นคือ การจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และรายงานแสดงรายได้และรายจ่าย (กรณีเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการลงรายการนั้นให้ลงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่จำหน่าย เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม และยังต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กับกรมสรรพากรด้วย

เรื่องนี้ต้องขยาย

สาระภาษี

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของคุณ

  • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้จากการขายปลาสลิด คุณก็มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในการเพาะพันธุ์ปลา หรือขั้นตอนอื่นๆ ของกระบวนการแปรรูปปลาสลิด คุณต้องมีการว่าจ้างแรงงานเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของภาษีที่ต้องดำเนินการคือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปปลาสลิด ราคาที่คุณซื้อจะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ และเมื่อถึงคราวที่จะต้องขายสินค้าของคุณบ้าง การตั้งราคาขายอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่สำคัญคือคุณต้องออกใบกำกับภาษีหรือบิลเงินสดให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐานด้วย

ทั้งนี้ คุณต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เสียภาษีประจำปี ตามรูปแบบในการจดทะเบียนดังนี้

  • ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา ยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้ง แสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-มิถุนายน ยื่นแบบ ภ.ง.ด.94 เสียภาษีภายในเดือนกันยายนในแต่ละปี และแสดงรายการภาษีเดือนมกราคม-ธันวาคม ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เสียภาษีภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป
  • ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยื่นแบบชำระภาษีปีละ 2 ครั้ง
  1. ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เสียภาษีภายใน 2 เดือน นับแต่วันครบ 6 เดือนของรอบระยะเวลาบัญชี
  2. ภาษีเงินได้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 เสียภาษีภายใน 150 วัน นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

โดยคุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ในเขตท้องที่ หรือง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว Click

ซึ่งนอกจากการเสียภาษีให้แก่ภาครัฐแล้ว คุณยังสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ถือเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งจากการเสียภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามกำหนดเวลาที่กรมสรรพากรกำหนด

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ผลิต" "จำหน่าย"

นำเข้า “ปลาสลิด” ทำเงินแบบซื้อมาขายไป

แม้การแปรรูปปลาสลิดเค็มไปเป็นอาหารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะปลาสลิดตากแห้ง ปลาสลิดเค็ม และปลาสลิดทอดกรอบ จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและแหล่งน้ำจืดในประเทศก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาชนิดนี้ แต่ในปัจจุบันปริมาณปลาในบ้านเราอาจไม่พอเพียงต่อความต้องการในการบริโภค

ดังนั้น ผู้ที่เข้าสู่ธุรกิจนี้จึงอาจต้องเรียนรู้ขั้นตอนการนำเข้า ซึ่งอาจจะเป็นการนำเข้าปลาสลิดสดเพื่อนำมาเข้ากระบวนการถนอมอาหาร แปรรูปปลาสลิด หรือบางรายอาจนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อทำธุรกิจแบบซื้อมาขายไป

แต่ไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าแบบใด คุณจะต้องเริ่มต้นจากการลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร (ต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการนำเข้าสินค้า โดยคุณต้องทำการศึกษาว่าพิกัดอัตราศุลกากรของปลาสลิดอยู่ที่พิกัดใด เพื่อประโยชน์ในการคำนวณอัตราอากรขาเข้า

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า
ปลาสลิดแห้ง 0305.59.90 5%
ปลาสลิดที่ปรุงแต่งที่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านไม่ได้ 1604.19.30 20% หรือ 65 บาท/กิโลกรัม
เนื้อปลาสลิด สดหรือแช่เย็น แช่เย็นจนแข็ง 0304.99.00 5%

**ค้นหาพิกัดอัตราศุลกากรเพิ่มเติมได้ที่ http://igtf.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp

ทั้งนี้ มีขั้นตอนพิเศษเล็กน้อยสำหรับผู้ทำธุรกิจนำเข้าปลาสลิด ซึ่งจัดเป็นสิ่งมีชีวิตหรือซากสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์น้ำ ที่อยู่ในความควบคุมและกำกับดูแลโดยกรมประมง คุณจึงต้องทำเรื่องขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก-นำผ่าน กับกรมประมงก่อนการทำพิธีการนำเข้าด้วย

สำหรับกระบวนการทางภาษีที่เกิดขึ้นในพิธีการนำเข้า คุณมีรายการที่จะต้องชำระอากรขาเข้า พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษี รายงานสินค้าและวัตถุดิบด้วย ทั้งนี้ หากมีรายได้เกิดขึ้นจากการนำเข้า คุณก็จะมีขั้นตอนทางภาษีที่สำคัญเพิ่มเติมเข้ามา คือ การชำระภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "นำเข้า"

ส่งออก “ปลาสลิดแปรรูป” เจาะตลาดต่างประเทศ

ความอร่อยของปลาสลิดไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่คุณสามารถส่งออกความอร่อยนี้ไปยังลูกค้าชาวต่างชาติด้วย ทั้งนี้ หากคุณต้องการเป็นผู้ส่งออก คุณสามารถเริ่มต้นขั้นตอนการส่งออกง่ายๆ ด้วยการลงทะเบียนขอเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรแบบ Paperless (หากเคยลงทะเบียนในการนำเข้าปลาสลิด หรือเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก) จากนั้นก็สามารถเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย แต่ที่สำคัญต้องไม่ลืมจัดทำรายงานภาษีและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีเงินได้ด้วย

ทั้งนี้ มีข้อควรระวังในการนำเข้า/ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแปรรูป คือ เนื่องจากการนำเข้าปลาสลิดมีชีวิต หรือซากปลาสลิด อันเป็นประเภทสัตว์น้ำที่อยู่ในความควบคุมและกำกับดูแลโดยกรมประมง คุณจึงต้องทำเรื่องขออนุญาตนำเข้า-ส่งออก-นำผ่าน กับกรมประมงก่อนการทำพิธีการนำเข้า หรือส่งออกกับกรมศุลกากรเสมอ ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำ หรือสำนักงานประมงจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่แทนด่านตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าที่นำเข้า/ส่งออก โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์กรมประมง
www.fisheries.go.th

เรื่องนี้ต้องขยาย

ขอบอกให้รู้...

พ.ร.บ.ชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ.2524 รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยค่าภาษีอากรให้แก่ผู้ส่งออกในรูปของ ‘บัตรภาษี’ ซึ่งสามารถนำไปใช้แทนเงินสดเพื่อชำระค่าภาษีอากรต่างๆ ได้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศุลกากร กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต

โดยที่...

ปลาสลิด พิกัดอัตราศุลกากร 0302.89.24 อัตราเงินชดเชยร้อยละของราคาส่งออก 0.12 ฒ/

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ส่งออก"

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ “ปลาสลิด”

หากคุณเริ่มต้นธุรกิจด้วยการจดทะเบียนและชำระภาษีอย่างถูกต้อง คุณก็มีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งในฐานะวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากรโดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของคุณในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยการลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่งและการคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า และในกรณีที่คุณเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ใดๆ จากปลาสลิด คุณยังมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ทางศุลกากรด้วยการชดเชยค่าภาษีอากร อีกด้วย ติดตามรายละเอียดได้ที่ "คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน"

** สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ SMEs

ทำตาม “หน้าที่” ช่วยกันเสียภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ