คลินิกภาษีกล้วยตาก

กล้วยตาก นับเป็นอาหารทานเล่นของชาวไทยมาแต่โบราณจวบจนถึงปัจจุบัน โดยเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยในการหาวิธีการถนอมอาหารอย่างง่ายๆ แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาก เพียงแต่ใช้สิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทุกวันนี้ นอกจากกล้วยตากธรรมดาที่วางขายตามท้องตลาดแล้ว ยังมี “กล้วยตากอบน้ำผึ้ง” และ “กล้วยตากเคลือบช็อกโกแลต” ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ทั่วประเทศได้อย่างมากอีกด้วย

ดาวน์โหลด

PDF

เปิดใน

Flipbook

ให้คะแนนสินค้านี้

ขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณีมีรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี)
นำเข้า ผลิต จำหน่าย ส่งออก
ลงทะเบียน Paperless ขออนุญาตผลิต / ขอจดทะเบียนอาหาร/ผลิตภัณฑ์/ฉลาก/ มาตรฐานอาหาร
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม / อย. / พาณิชย์จังหวัด)
ลงทะเบียน Paperless
ขออนุญาตนำเข้า
วัตถุดิบ/เครื่องจักร
  ออกใบกำกับภาษี
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขออนุญาตส่งออกกล้วยตาก
ขั้นตอนพิธีการส่งออก
ขั้นตอนพิธีการนำเข้า จัดทำรายงานภาษี
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขอยกเว้น/ขอคืนภาษี
จัดทำรายงานภาษี ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ จัดทำรายงานภาษี
ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้
ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม     ยื่นแบบฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

“กล้วยตาก” อาหารไทยแนวสุขภาพ

การทำกล้วยตากไม่ใช่เรื่องยาก ยิ่งไปกว่านั้น ทางการแพทย์ยังถือว่ากล้วยตากเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้คนไทยกำลังหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้น หลายๆ พื้นที่และตำบลของประเทศจึงเริ่มผลิตกล้วยตากเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกกันอย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันนี้กล้วยตากเป็นหนึ่งในสินค้า OTOP ที่ได้รับความสนใจจากคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก แต่การจะกระโดดเข้าสู่ธุรกิจนั้น ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการจดทะเบียนและขั้นตอนการชำระภาษีอย่างถูกต้องเสียก่อน

เมื่อจะทำการผลิต...กล้วยตาก

แม้ว่าขั้นตอนการทำกล้วยตากจะไม่ใช่เรื่องยาก แต่คุณก็ควรศึกษาตั้งแต่แรกว่า การประกอบกิจการของตนเองเหมาะสมกับรูปแบบใด โดยสามารถเลือกจดทะเบียนธุรกิจได้ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล สหกรณ์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน หรือคุณอาจจดทะเบียน OTOP ด้วยก็ได้

ขั้นตอนถัดมาเป็นการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รวมถึงในกรณีที่มีรายได้จากการขายกล้วยตากเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณต้องยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรด้วย

ทั้งนี้ หากรายได้ไม่เกินนี้แต่ต้องการเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน และ/หรือต้องการจะนำเข้าวัตถุดิบ เครื่องจักร หรือต้องการส่งออกกล้วยตาก ก็ต้องยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นกัน

เรื่อง...กล้วย กล้วย

การจดทะเบียนธุรกิจ
  1. สหกรณ์ คุณเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ไหน ให้ไปพบผู้จัดการเพื่อขอใช้ชื่อของสหกรณ์ไปขออนุญาตผลิต
  2. วิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร) หรือเกษตรจังหวัด
  3. บุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายวิสาหกิจชุมชน จดทะเบียนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/เขตในกรุงเทพฯ
  4. นิติบุคคล จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  5. กลุ่ม OTOP หากประสงค์จะจดทะเบียน ให้ไปที่ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขต

ระหว่างอยู่ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก ไม่ว่าจะเป็นการตากแดด ใส่น้ำเกลือ อบน้ำผึ้ง หรือเคลือบช็อกโกแลต สิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องไม่ลืมก็คือ การทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย รายงานสินค้าและวัตถุดิบ (กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยการลงรายการนั้นให้ลงภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่จำหน่าย ขั้นตอนนี้มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียว เพราะคุณจะต้องนำไปใช้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม

รวมทั้งการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่จะมาพร้อมกับรายได้ของคุณ

เรื่องกล้วย กล้วย

หากต้องนำเข้าวัตถุดิบ

ในการกระบวนการผลิต "กล้วยตาก" บางครั้งคุณอาจต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เช่น กล้วยสายพันธุ์ต่างๆ เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ช็อกโกแลต หรือวัตถุดิบอื่นๆ ซึ่งการนำเข้านั้นมีขั้นตอนง่ายๆ โดยเริ่มต้นจากการลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร (ลงทะเบียนเฉพาะครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น) และอาจมีสินค้าบางชนิดที่มีข้อจำกัดในการนำเข้าของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ คุณจึงต้องไม่ลืมตรวจสอบด้วย

จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการผ่านพิธีการนำเข้าสินค้า ทั้งนี้ ในพิธีการนำเข้าคุณต้องศึกษาพิกัดศุลกากรสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจกล้วยตากที่คุณจะนำเข้าให้ดี เพื่อคำนวณภาษีรายการที่จะต้องชำระอากรขาเข้า

รายการ พิกัดศุลกากร อัตราอากรขาเข้า
กล้วยสด 0803.90.00 40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม
กล้วยตาก 0803.90.00 40% หรือ 33.50 บาท/กิโลกรัม

พิกัดศุลกากรขาเข้าผลิตภัณฑ์โครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง คลิก

พร้อมทั้งจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ และรายงานสินค้าคงเหลือ เพื่อประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย โดยต้องลงรายการภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ และให้จัดทำเป็นรายสถานประกอบการด้วย

  • ภาษีเงินได้ เมื่อมีรายได้การขายกล้วยตาก กล้วยอบน้ำผึ้ง หรือกล้วยเคลือบช็อกโกแลต ทั้งขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามรูปแบบธุรกิจ คือ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
  • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในกระบวนการผลิตกล้วยตาก ต้องมีการว่าจ้างแรงงาน กระบวนการด้านภาษีที่ต้องดำเนินการในขั้นตอนนี้ คือ เมื่อคุณจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการให้กับพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ต้องมีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ทุกครั้ง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากคุณต้องซื้อ/นำเข้าวัตถุดิบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกล้วยตาก ราคาที่คุณซื้อมักบวกภาษีมูลค่าเพิ่มมาแล้ว เท่ากับว่าคุณเป็นผู้เสียภาษีในส่วนนี้ ดังนั้น ในการตั้งราคาขายสินค้า คุณอาจมีการบวกภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าไปได้ ซึ่งลูกค้าของคุณจะกลายเป็นผู้เสียภาษีนี้แทน แต่ที่สำคัญคือคุณต้อง ออกใบกำกับภาษี หรือบิลเงินสดให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

สำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าจนมีรายได้มากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจาก ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ

ทั้งนี้ คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่อกรมสรรพากร ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ หรือง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว Click

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ "ผลิต" "นำเข้า" "จำหน่าย"

ส่ง “กล้วยตาก” โกอินเตอร์

ขนมและอาหารไทยถือว่าเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมจากนานาชาติอย่างมาก หากคุณมีกล้วยตากที่มีคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน สวยงาม และสามารถเก็บไว้ได้นาน การส่งสินค้าไปขายต่างประเทศย่อมไม่ใช่เรื่องที่เหนือบ่ากว่าแรงแต่ประการใด

อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้ประกอบการผลิต และ/หรือนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อทำธุรกิจอยู่แล้ว แสดงว่าคุณได้ผ่านขั้นตอนทางภาษีเบื้องต้นที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร และผ่านพิธีการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกกับกรมศุลกากรมาแล้ว ดังนั้น... ผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เลย

แต่หากคุณไม่เคยนำเข้าสินค้าใดๆ ขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเริ่มที่การลงทะเบียนในระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) กับกรมศุลกากร ก็จะสามารถเข้าสู่พิธีการส่งออกสินค้าได้เลย แต่ต้องไม่ลืมจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ให้เรียบร้อย พร้อมทั้งชำระภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องด้วย

**ข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ “ส่งออก”

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ...กล้วยตาก

กิจการผลิตและจำหน่ายกล้วยตากนับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีไม่ต่างจากธุรกิจประเภทอื่นๆ นั่นคือ

ถ้าหากคุณเริ่มต้นด้วยการจดทะเบียนและชำระภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่แรก ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในฐานะวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีรายได้จากยอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี จะได้รับสิทธิประโยชน์จากกรมสรรพากรในการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจของคุณในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน หรือเอสเอ็มอี โดยการลดอัตราภาษี หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมในอัตราเร่ง และการคิดรายจ่ายที่หักได้มากกว่า 1 เท่า

และในกรณีที่คุณส่งออกกล้วยตากไปทำตลาดในต่างประเทศ คุณยังมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าภาษีอากรอีกด้วย ติดตามได้ที่ "คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน"

** สิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ SMEs

ทำตาม “หน้าที่” ช่วยกัน “เสียภาษี” เพื่อพัฒนาประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลภาษีสินค้า อื่นๆ