คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง (MOF Tax Clinic)

‘เพราะภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ’

แต่ ‘คุณอาจยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีดีพอ’

ดังนั้น กระทรวงการคลัง ในฐานะองค์กรภาครัฐอันเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ และรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับนานาภาษีในประเทศไทย จึงตระหนักถึงความสำคัญในการให้ ‘ภาษี’ เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ประชาชนทุกคนสามารถ ‘เข้าใจได้’

โครงการ ‘คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง’ จึงถือกำเนิดขึ้นตามวัตถุประสงค์ การให้ความรู้เรื่องภาษี แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน โดยรวมถึงเป็นนวัตกรรมการ ให้บริการด้านภาษีในรูปแบบใหม่ของ 3 กรมภาษี ได้แก่

กรมสรรพากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กรมศุลกากร

โดยมุ่งเน้นให้บริการ ณ จุดเดียว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ คือ ผู้ประกอบการรายใหม่ และผู้ประกอบการ SMEs โดยทั่วไป ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เลือกใช้

Website
Website
Mobile Application
Mobile Application

ให้เป็นเสมือนตัวเชื่อมโยง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีของกระทรวงการคลังกับประชาชนเข้าด้วยกัน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดน โดยได้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้การบริหารของคณะกรรมการบริหาร การเปลี่ยนแปลง กระทรวงการคลัง (Chief Change Officer) หรือ CCO-MOF ผลักดันให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เกิดการตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนการทำงานทั้งระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็ว และการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

เพราะภาษีเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ แต่คุณอาจยังไม่เข้าใจเรื่องภาษีดีพอ

กระทรวงการคลัง ในฐานะองค์กรภาครัฐ อันเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับนานาภาษีในประเทศไทย จึงตระหนักในความสำคัญในการทำให้ "ภาษี" เป็นเรื่องง่ายๆ ที่ให้ประชาชนทุกคน "เข้าใจได้"

โครงการคลินิกภาษีจึงถือกำเนิดขึ้น ตามวัตถุประสงค์ การให้ความรู้เรื่องภาษี แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน โดยรวมถึงเป็นนวัตกรรม การให้บริการด้านภาษีในรูปแบบใหม่ของ 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และ กรมศุลกากร โดยมุ่งเน้นให้บริการ แบบบูรณาการ ณ จุดเดียว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ ในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักในโครงการคือ ผู้ประกอบการรายใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เลือกใช้ เว็บไซต์และแอพลิเคชั่น ให้เป็นเสมือนตัวเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี ของกระทรวงการคลังให้กับประชาชน เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น

บริการของ "คลินิกภาษี"

  1. รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เชื่อมโยง 3 กรมภาษีไว้ ณ จุดเดียว มีการบริหารจัดการความรู้ให้ประชาชน สามารถเข้าใจ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย
     
  2. บริการให้คำปรึกษาด้านภาษี เพื่อเป็นศูนย์กลางการนัดหมายให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามข้อสงสัย ประเด็นปัญหาเกี่ยวข้องกับภาษีของทั้ง 3 กรมภาษี แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในภาพรวม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไปสามารถนัดหมาย ขอคำปรึกษา และข้อมูลความรู้เรื่องภาษีจากผู้เชี่ยวชาญโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลังได้ ในพื้นที่ให้บริการ 10 ภาค ทั่วประเทศ